اعتبارسنجی مشتریان

سپریس با سیستم اعتبارسنجی مورد تایید بانک مرکزی، مشتریان (مهمان) را از نظر سوابق و رفتار مالی در هشت سال گذشته را بررسی می‌کند و گزارشی از جزییات این بررسی را در اختیار میزبان می‌گذارد که تصمیم‌گیری مناسب‌تری در قبول یا رد درخواست مشتری برای اجاره خودرو داشته باشد.

در این گزارش موارد زیر از رفتار مالی مشتری مشخص می‌شود:

  • اطلاعات کامل هویتی مشتری از شبکه بانکی، براساس تاریخ آخرین به روزرسانی اطلاعات هر بانک
  • وضعیت بازپرداخت تمام تسهیلات و وام‌های دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری- مالی
  • چک‌های برگشتی
  • گزارش کامل از وضعیت ضامن بودن مشتری
  • بدهی‌های مالیاتی
  • ارائه رتبه اعتباری مشتری توسط تمامی بانک‌ها

و در نهایت یک رتبه اعتباری که یک عدد بین ۰ تا ۹۰۰ است برای هر شخص تعیین می‌شود، هر چه این عدد بیشتر باشد، وضعیت اعتباری فرد وضعیت بهتری دارد و ریسک اجاره ماشین به این شخص کمتر است. با توجه به فعالیت‌های مالی هر شخص گزارش اعتباری متفاوتی می‌تواند ارائه شود که این گزارش‌ها شامل موارد زیر است:

  • گزارش اعتباری کامل
  • گزارش اعتباری دارای اطلاعات هویتی، سابقه رفتار مالی، بدون نمره منفی
  • گزارش اعتباری دارای اطلاعات هویتی، بدون هیچگونه سابقه رفتار مالی

رفتار و سوابق مالی مشتریان با سیستم اعتبارسنجی موردتایید بانک مرکزی بررسی می‌شود و میزان بدهی‌های مالی، چک‌های برگشتی، وضعیت بازپرداخت تسهیلات و وام‌ها و همین‌طور وضعیت ضمانت مشتری در سیستم بانکی مشخص می‌شود.

آیکون پشتیبانی سایت اجاره خودرو سپریس
آیکون پشتیبانی سایت اجاره خودرو سپریس